Мрежата Enterprise Europe Network (ЕЕN) е основният инструмент на Европейската комисия за провеждане на политиките й за подпомагане на малкия и среден бизнес в Европа и има за цел да повишава конкурентоспособността на малките и средните предприятия чрез предоставяне на интегрирани консултантски услуги в областта на технологичния трансфер, иновациите и бизнеса.Тя стартира паралелно в София и Брюксел през 2008 г., когато обединява в едно предходните Европейски иновационни центрове (IRC Network) и Евро инфо центровете (Euro Info Centres) и към момента е представена в над 600 организации на територията на 66 държави.

Предлаганите от Мрежата услуги са следните:

  • Съдействие за изграждане на нови международни партньорства с отличен потенциал за растеж чрез предоставяне на директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране;
  • Подкрепа за участие в международни конференции, търговски изложения и двустранни бизнес срещи в Европа и трети страни;
  • Организиране на обучения и предоставяне на съвети относно: европейско законодателство и стандарти; навлизане на международния пазар; защита на интелектуалната собственост; възможности за финансиране по европейските програми и алтернативни източници; технологичен трансфер и други теми от интерес за МСП;
  • Консултации и подкрепа за иновативни МСП относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации, иновационен мениджмънт и успешно комерсиализиране на иновативни продукти.