EEN InnoForward

[ 25.07.2022 ]

Акроним на проекта: EEN InnoForward
Текуща фаза: в изпълнение
Номер на проекта: 101052626
Продължителност: 42 месеца
Начална дата: 01 януари 2022 г
Очаквана стойност на проекта: 4 252 000,00 евро
Покана: SMP-COSME-2021-EEN

Анотация на проекта: В годините преди пандемията от COVID-19 икономическият растеж надхвърляше 3% годишно за 5 последователни години. Въпреки че случаите на C-19 в България бяха по-малко и ограничителните мерки бяха по-малко строги, отколкото в повечето засегнати страни от ЕС, националната икономическа активност се сви осезаемо с около 10% през 2020 г. Водещият анализ на ARC Innovation.bg за 2020 г. показва, че иновационната култура все още не е достатъчна възприемани от местните предприятия. По дял на МСП, въвеждащи иновации, България е под средното за ЕС в RIS2021. Сред основните възпрепятстващи фактори са ограниченият достъп до финансиране или високата цена на финансовите ресурси, високият икономически риск и трудностите при намиране на партньори за иновации. Имайки предвид това, InnoForward предлага да се настани Enterprise Europe Network в България като незаменим „европейски клон“ на регионални и национални системи за подкрепа, като се използва тяхната работа и въздействие върху местните МСП. 12 български партньори – DIHs, иновационни центрове, иновативни бизнес клъстери, центрове за върхови постижения, CCI и SofiaTechPark, под ръководството на ARC Consulting, мобилизираха усилията си да пренесат работата на EEN в България в нова парадигма, където нуждите на клиентите са в центъра на предоставянето на услуги , начинът на действие „hub&spoke“ осигурява най-добрия достъп до ресурсите на мрежата, а партньорите взаимно допълват опита и високите постижения. Дългосрочната цел е да се подобри представянето на българските МСП на Единния европейски пазар и извън него, да се подобрят мащабируемите иновации, да се подпомогнат МСП в прехода им към устойчиви и устойчиви бизнес модели и да се насърчат трансграничните партньорства. Очакваното въздействие на InnoForward се изразява в около 380 осезаеми и измерими постижения с МСП в резултат на предоставената консултантска и партньорска подкрепа и синергии с регионални политики и структурни фондове в полза както на МСП на микро ниво, така и на регионите на макро ниво.

Партньори по проекта: ARC Consulting Ltd (Координатор), Българска стопанска камара, Съвместен иновационен център на БАН, ВЕИ клъстер, BSC SME – Русе, SOUTHEAST DIGITAL INNOVATION HUB (DIGIHUB), Морски клъстер България, ТЪРГОВСКА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА СТАРА ЗАГОРА БЪЛГАРИЯ , СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД, ПЛОВДИВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА, Клъстер по мехатроника и автоматизация, РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ АМБИЦИОЗНО ГАБРОВО.