За дигиталния асистент

Дигиталния асистент е разработен от “Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб”. Той предоставя на мениджърите на дигитални услуги лесен за използване метод за оценка на силните и слабите страни на тяхната организация във връзка с дигиталната трансформация. Дигиталната оценка представлява набор от евристики (насоки), позволявайки провеждането на подробен преглед, който се фокусира върху диапазона на организационните възможности и компетенции по отношение на дигиталната готовност. Евристиките се основават на добри практики, като осигуряват стабилна основа за прегледа. 

Дигиталната оценка може да се използва преди да се предприеме основен преглед на дигиталните възможности на дадена организация, за сравнение или може да се използва за проследяване на напредъка на дигиталната трансформация за определен период от време.

Евристиките са прости, ефикасни практични правила, които могат да се използват за изработване на оценки. Те се основават на най-добрите практики и опит и са лесен за прилагане метод в много ситуации.

Евристиката, използвана в дигиталната оценка, се основава на общи показатели за дигитална зрялост в организациите. Евристиката не е изчерпателен списък на всички потенциални показатели, но е достатъчно обширна, за да позволи идентифицирането на въпроси, които имат най-голямо влияние върху начина, по който се използва дигитализацията в рамките на повечето организационни настройки от всякакъв разумен мащаб.

Всяка евристика в дигиталната оценка е по необходимост доста широка. Когато оценява вашата организация спрямо тях, дигиталния асистент ще трябва да направи някои преценки, включително дали евристиката е подходяща за вашата ситуация. Някои евристики може да не се прилагат за всеки контекст.

За всяка евристика дайте резултат от 0-5. Това дава информация за силните и слабите страни на всеки елемент от вашата дигитална способност. Прегледът на системата за оценяване е както следва:

0 = Няма
Няма съществуваща идея или дейност за този аспект на нашите цифрови услуги.

1 = Категорично несъгласен
В тази област има много ограничено разбиране или дейност.

2 =  Несъгласен
Като цяло сме слаби по отношение на разбирането или активността в тази област.

3 = Частично съгласен
Обмисляме тази област или предприемаме стъпки, но това не е напълно убедително.

4 = Съгласен
Ние сме добри в тази област и имаме добре развити способности и компетенции.

5 = Категорично съгласен
Ние сме много способни в тази област, предоставяме значителни ползи и отговаряме (или надвишаваме) на посочените критерии.

Резултатите от дигиталната оценка ще Ви бъдат изпратени в PDF формат на посочената от Вас електронна поща.

Резултатите от дигиталната оценка могат да се използват по различни начини, в зависимост от етапа на Вашата дигитална трансформация.

Раздели на дигиталната оценка

Дигиталната оценка съдържа осем раздела, всеки от които е обобщен накратко по-долу.

1. Цифрови приоритети и стратегическа визия

Определянето на ясна дигитална визия е очевидно важно, но установяването на това, което трябва да бъде, изисква работа с цялата компания за оценка и разбиране на настоящите предизвикателства. Задаването на правилните въпроси често може да ангажира цялата компания в намирането на решения, предоставянето на брилянтни идеи и ангажирането им в процеса. Тогава (и само тогава) визията трябва да се утвърди, да й се даде приоритет и популяризиране и редовно да се споделя. Вече всички разбират причините, поради които организацията трябва да се промени и те се чувстват задължени да се влагат в средствата за осъществяване на тази промяна. 

2. Да бъдем ориентирани към клиента

Способността да се възприеме перспективата на клиента е жизненоважна за всеки съвременен бизнес в епоха, в която потребителят – краен клиент в много случаи – определя дигиталната програма и диктува темпото. Това е повече от разбиране на демографските им данни и надхвърля активното търсене на мнението им. За да бъдете конкурентоспособни и да ви имат доверие, всеки в една организация трябва да е запознат с опита на своите клиенти, независимо дали това е мобилен уебсайт, приложение, платформа за електронна търговия или друг цифров канал. Също така трябва да се признае, че дигиталните очаквания на клиентите не се определят от самите организации и дори не се определят от преките конкуренти. Дигиталните очаквания се определят от дигиталния опит, който всички ние като потребители сега приемаме за даденост във всички сфери на живота. 

3. Нови подходи за развитие на дигитални продукти и услуги

Вече не е възможно организациите да разработват своите продукти и услуги, изолирани от своите клиенти. Първоначалното пускане на бета версии на даден продукт, преди пускането на нови функции в итеративни цикли, е техника за разработване на продукти, чиито корени са в разработването на софтуер. Но днес същите техники и теории се прилагат по време на разработването на продукти и услуги извън софтуера, което позволява на организациите да получат бърза, ценна обратна връзка, за да оформят останалата част от разработката и да приведат по-добре продукт или услуга в съответствие с желанието на потребителите.

4. Използване на дигитални канали за маркетинг и обслужване на клиенти

Маркетинговата функция често е ранен защитник на новите технологии, често водена от желанието им да разберат потребителите чрез данни и прозрение. Днешните клиенти искат да взаимодействат чрез социални медии и очакват да могат да извършват транзакции чрез мобилни устройства. Това дава предимства като по-добра информация, по-ниски рекламни разходи, по-голяма ефективност. Но това изисква екипите по маркетинг, продажби и обслужване на клиенти да имат далеч по-задълбочено разбиране на потребителските технологии и знания, които да бъдат постоянно актуализирани.

5. Ефективно използване на данните

В ерата на „big data – големите данни“, където лекотата на достъп до тенденциите, статистиката на клиентите и инструментите за генериране на персонализирана проницателност е най-висока, това е ключова област, в която организациите могат да подобрят вземането на решения. 

Големите данни без големи въпроси са само данни. Съвременните организации не страдат от липса на данни, но качеството е по-важно от количеството. 

Друго голямо предизвикателство е предоставянето на данните в достъпен формат, който им позволява да бъдат анализирани, интерпретирани и доведени до живот. Вземането на решения, основани на данни, изисква редовно актуализирани табла за управление и отчети, изисква както анализатори, така и уверени лидери, които разбират и ценят прозрението, което данните могат да дадат. 

6. Подпомагане на дигиталните начини на работа

В много организации отделните функции не се интегрират напълно с дигиталния свят, в който сега живеят те и техните потребители. И все пак, за да се конкурират с цифрово разумни конкуренти, да повишат производителността и да отговорят на бързо променящите се очаквания на потребителите, те трябва да бъдат интегрирани.

7. Талант, култура и промяна

За да подготвят успешно персонала за цифровото настояще и бъдеще, учебните програми трябва да се приведат в съответствие с гъвкавите принципи. Постоянната преоценка на учебното съдържание, където да се отрази както еволюиращата обстановка, така и самите обучаеми, е от съществено значение за поддържане на темпото и осигуряване на подходящи умения.
За да придобият дигитално повишаване на квалификацията в организацията, хората с отговорност за учене и развитие трябва да „запалят някои огньове“: да се намерят групи от влиятелни лица в колектива и да им се осигури дигитално обучение, от което се нуждае цялата организация. Това ще разпространи информацията и ще даде допълнителна подкрепа, увеличавайки по естествен път търсенето на дигитални умения. 

8. Управление на дигиталната трансформация

Освен внедряването трябва да има ясна стратегия и за управление на вашите дигитални услуги и инициативи, за да се гарантира, че те отговарят на по-широки организационни нужди. Също така подходящите ресурси трябва да бъдат разпределени за производството и управлението на дигитални активи, заедно с ясно дефинирани политики и процеси.