Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (ДигиХъб) вече участва в DIGITOUR PROJECT като доставчик на дигитални решения

[ 09.11.2022 ]

Кандидатурата на Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб беше приета и ДигиХъб беше избран сред цифровите доставчици в Европа. Вече е в публикувания списък на следната страница на платформата DIGITOUR: https://digitour-project.eu/digital-companies/.

 

Какво представлява ПРОЕКТ DIGITOUR

Финансиран от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME), поверен от Европейската комисия, по програмата COSME COS-TOURINN-2020-3-04. DIGITOUR PROJECT обединява МСП от туристическия сектор с доставчици на иновативни, цифрови и интелигентни решения и нови технологии. Чрез отворени покани и услуги за улесняване, DIGITOUR PROJECT насърчава туристическия сектор в Европа чрез цифрови инструменти и иновации.

МСП са гръбнакът на туристическия сектор в Европа (представляващи 90% от предприятията в сектора) и в този контекст те играят решаваща роля в иновациите и повторното стартиране на сектора.

МСП бяха най-тежко засегнати от епидемията от Covid-19 и в момента са изправени пред остра ликвидна криза със загуби, които достигнаха 85% за хотели и туроператори и туристически агенти (COM(2020) 550 окончателен).

За да останат на повърхността и да останат конкурентоспособни през следващите години, МСП се нуждаят от подкрепа, за да се адаптират към новите предизвикателства и да намерят нови решения за ефективно и устойчиво управление, разработването на нови продукти и услуги е ключ към устойчивостта, а маркетингът и популяризирането на техните предложение за нуждите на целевите клиенти.

Цифровите инструменти и технологии биха могли да помогнат на МСП в това начинание; нивото на умения и познания за такива инструменти обаче не е еднакво разпределено сред европейските МСП и дори в рамките на туристическите екосистеми. МСП в туризма много често са семейни предприятия, които срещат трудности при достъпа до дигитални инструменти и иновациите. Освен това секторът е сложен и силно фрагментиран, с много различни играчи (включително офлайн и онлайн доставчици на информация и услуги, туристически агенти и туроператори, доставчици на настаняване, организации за управление на дестинации, атракции за посетители и дейности за превоз на пътници). Сътрудничеството между такива участници е особено предизвикателство, особено за МСП, както и сътрудничеството с други индустрии, като тази на цифровата и технологичната екосистема.

 

ПРОЕКТЪТ DIGITOUR ЩЕ ПОДКРЕПЯ МСП В ТУРИЗМА ЧРЕЗ ДВА ВИДА ВАУЧЕРИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗЛИЧНИ НИВА НА ДИГИТАЛНА ЗРЕЛОСТ.

Ваучерът за повишаване на квалификацията и изграждане на капацитет е насочен към отделни МСП, желаещи да повишат своите умения и познания за дигитални инструменти и технологии, за да насърчат своята конкурентоспособност и разрастване. Целта е да се подобрят дигиталните умения и капацитет на МСП в туризма и да се увеличат знанията им за цифровите инструменти и технологии чрез обучение и индивидуална консултантска подкрепа.

Ваучерът за иновации в сътрудничеството е насочен към групи от МСП, които желаят да си сътрудничат по иновативни проекти на национално или транснационално ниво. Целта е да се стимулират иновативни идеи за дигитални решения от МСП, за да се подобри тяхното предлагане на продукти и услуги и тяхното управление, маркетинг и промоция по нови и устойчиви начини, като се адаптират към новите предизвикателства на туристическия сектор и да се насърчи междусекторното и трансгранични партньорства между МСП и заинтересовани страни от туристическия сектор и доставчици на иновативни, цифрови и интелигентни решения и нови технологии. Чрез този ваучер ще бъдат насърчавани проекти за транснационално сътрудничество между МСП.

Започвайки от сега, туристическите МСП, които кандидатстват за Ваучер 1 (краен срок 31 март 2023 г.) или Ваучер 2 (краен срок 30 ноември 2022 г.), ще имат възможността да изберат Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (ДигиХъб) въз основа на дигиталните услуги, които търсят.