1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Сдружение “ЮГОИЗТОЧЕН ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ”, ЕИК 206045043 и Посетителите на уеб-сайта http://www.digihub.bg (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА

 • Наименование: Сдружение “ЮГОИЗТОЧЕН ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ”
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 206045043
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас,  ПК 8000, бул. Княз Александър Батенберг № 28
 •  Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас,  ПК 8000, бул. Княз Александър Батенберг № 28
 • Данни за кореспонденция: гр. Бургас,  ПК 8000, бул. Княз Александър Батенберг № 28
 • Телефон.: (+359)890 962 222

 

ДАННИ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН  

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите и ползвателите информация относно дейността, услугите и цените на Сдружение “ЮГОИЗТОЧЕН ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ”, наричано оттук нататък „ДигиХъб”, както и достъп до публикуваните материали.

 

 

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на  „ДигиХъб“ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на  „ДигиХъб“  

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на  „ДигиХъб“, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) „ДигиХъб“  не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Сдружение “ЮГОИЗТОЧЕН ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ” върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 1. ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6. (1) “ДигиХъб” e платформа, достъпна на сайта https://www.digihub.bg/, чрез която потребителите имат възможност да се запознаят с предлаганите от “ДигиХъб” услуги, както и да отправят запитване чрез създадената за целта онлайн платформа.

(2) На сайта https://www.digihub.bg/ не е възможно да се сключват договори между Потребителите и “ДигиХъб”.

(3) На сайта регистрираният потребител може да получава информация относно изпълнението по договора и да извършва плащания по сключения договор.

(4) „ДигиХъб” идентифицира Потребителите на сайта ЧРЕЗ IP- АДРЕС .

(5) „ДигиХъб” има право да събира и използва информация относно Потребителите на следните  основания:  а/ За целите на изпълнението на предварително сключения с Потребителя договор, б/За изготвянето и отправянето на оферта на база отправено запитване чрез онлайн платформата на сайта

(6)  Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, телефон, имейл адрес,  както и всяка друга информация, която лицето е предоставило доброволно. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ДигиХъб”.

(7) „ДигиХъб” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията или отправеното през платформата запитване  освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(8) “ДигиХъб” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. 

(9) Регистрацията на Потребителя се извършва от „ДигиХъб” на основание сключен предварително договор.

(10) Потребителят може да влезе в профила си като въведе потребителското си име, парола и натисне бутон „Вход“.

Чрез натискане на виртуалния бутон “Вход”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, Политики за защита на личните данни, приема ги и се задължава да ги спазва. „ДигиХъб” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър с IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ДигиХъб” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Потребителят, който няма сключен договор с „ДигиХъб“ и съответно няма регистриран профил е длъжен да предостави пълни и верни данни на „ДигиХъб” относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите данни при отправяне на запитване чрез онлайн формата на сайта на „ДигиХъб“. В случай на предоставяне на неверни данни “ДигиХъб” има право да не отговори на отправеното запитване.

(11) Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни на „ДигиХъб” относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. В случай на предоставяне на неверни данни “ДигиХъб” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

(12) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ДигиХъб” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

 1. ПЛАЩАНИЯ

Чл. 7. (1) Потребителят може да изпълнява паричните си задължения по сключения със “ДигиХъб” договор чрез  плащане по банков път.

Чл. 8. “ДигиХъб” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на “ДигиХъб”.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 9. (1) „ДигиХъб“ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент за защита на личните данни,обективирани в Политика за защита на личните данни и обявени на сайта.

(2) „ДигиХъб“  не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „ДигиХъб“ по всяко време, като  „ДигиХъб“ своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „ДигиХъб“.

 

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) „ДигиХъб“  не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(2) „ДигиХъб“  не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали

(3) Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.06.2018 г.­

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 11. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.