На 6-7 юли 2023 в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе работна среща на екипа на проект УНИТЕ.

[ 07.07.2023 ]

Проектът УНИТе, BG05M2OP001-1.001-0004 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По време на работната среща, учените от Софийски университет, Технически университет – София, Русенски университет, Шуменски университет и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас бяха приветствани от проф. Христо Бозов – ректор на университета. Присъстващите бяха запознати от проф. Сотир Сотиров с дейността на Югоизточен Дигитален Иновационен хъб и в частност с дейностите по проект METACITIES’.

Целта на проекта METACITIES‘ е да създаде център за върхови постижения за бъдещите градове и региони в Югоизточна Европа, изграден на базата на цифрови близнаци и технологии на метавселената, чрез трансгранично сътрудничество с акцент върху иновациите и ангажиране на всички различни категории участници в Quadruple Helix.