Годишна конференция на Enterprise Europe Network 2022

[ 01.11.2022 ]

Годишната конференция на Enterprise Europe Network е водещото събитие на мрежата. Тазгодишното издание се проведе на 25-27 октомври 2022 г. в Прага, Чехия.

Конференцията събрa партньори от мрежата, представители на институции на ЕС и ключови външни заинтересовани страни, за да обсъдят как услугите за подкрепа на бизнеса на мрежата могат най-добре да отговорят на развиващите се нужди на малките и средни предприятия (МСП). Като представител на Югоизточния Дигитален Иновационен Хъб (ДигиХъб), който е част от паневропейската мрежа, активно участие взе г-жа Ина Агафонова.

Откриващата сесия беше предавана на живо по Интернет, за да бъде достъпна за обществеността. В Twitter и Facebook акаунтите на мрежата информираха с редовни актуализации относно конференцията.

Конференцията имаше три основни цели:

 1. Обмен на идеи за това как мрежата може да допринесе за европейския индустриален преход.
 2. Споделяне на най-добри практики за подобряване на качеството и видимостта на услугите на мрежата.
 3. Насърчаване сътрудничеството и синергията между членовете на мрежата.

По време на сесиите се обсъждаха теми, касаещи четири основни направления: Единният пазар и извън него, Индустриалният преход, иновациите и качеството, като обединяващата тема бе: „Нова мрежа, нови реалности, ново въздействие“.

Докладите и дискусиите относно Индустриалния преход затвърдиха идеята, че: 

 • Устойчивият и цифров преход е в основата на европейската индустриална трансформация и новото портфолио на EEN
 • Предприятията ще трябва да трансформират своя бизнес чрез модели и операции за поддържане на циркулярността на материалите, ресурсната и енергийната ефективност, както и използването на нови технологии и данни много по-ефективно.
 • Въздействието на пандемията в глобален мащаб и войната в Украйна показаха значението на укрепването на европейската индустрия
 • Трябва да се повиши устойчивостта към политически и икономически промени чрез увеличаване на капацитета на бизнеса да реагира на внезапни смущения във веригата на стойността.

Сесиите разгледаха как EEN може да продължи да се развива, за да подкрепи този преход, включително обмен на най-добри практики.

По отношение на Eдинния пазар и извън него се обсъди укрепването на единния пазар, което е от решаващо значение за укрепване на готовността на ЕС за смущения във веригата на стойността, произтичащи от външни шокове. EEN вече е помогнала на много МСП да извлекат най-доброто от единния пазар, но може да се направи повече. Използване на потенциала на регионите и европейските фондове за регионално развитие също е неразделна част от това подновено усилие за подпомагане на достъпа до единния пазар. Улесняване достъпът на МСП до трети пазари е ключов елемент от предлаганите услуги на EEN, включително с новоприетите международни мрежови партньори, които могат да улеснят търговските партньорства между европейски МСП и компании от други континенти. Сесиите разгледаха как тези услуги могат да продължат да се подобряват и как EEN може да играе роля в Глобалния портал на ЕС.

С напълно работещите нови инструменти за финансиране на ЕС, като Хоризонт Европа и неговия EIC, мрежата има възможност наистина да направи разлика и да помага на МСП, стартиращите и разширяващите се фирми да се възползват максимално от потенциала си за иновации. Възможности за иновации съществуват в много области-от кръгова икономика до цифрови технологии, от енергийна ефективност до биоикономика. По време на сесиите се обсъди, как EEN може най-добре да помогне на МСП да се възползватот тези възможности и различните налични инструменти и подходи.

За подобряване на качеството в работата на EEN вътрешните инструменти, подобреното управление на операциите и стратегическите сътрудничества могат силно да допринесат за по-доброто представяне на мрежата и по този начин да осигурят по-силно въздействие. По-специално трябва да се търси сътрудничество с други европейски мрежи, като EDIH и европейски клъстери, както и сътрудничество с национални и регионални заинтересовани страни. Сесиите разгледаха най-добрите практики с особен акцент върху подобрената комуникация и видимост.

Участниците в годишната сесия на Enterprise Europe Network 2022 се обединиха около следните изводи:

 1. Тъй като европейската икономика трябва се справя с кумулативния шок от пандемията и войната в Украйна, жизненоважно е услугите, предлагани от партньорите на EEN да се развиват, за да посрещнат тези предизвикателства.
 2. Това означава по-силен акцент върху индустриалния преход: устойчивост, цифровизация и устойчивост.
 3. Това означава непрекъснати усилия за подобряване на достъпа на МСП до единния пазар и световните пазари – включително по-добра интеграция в рамките на регионите.
 4. Това означава овладяване на силата на иновациите в подкрепа на тези цели и по-специално двойния преход.
 5. И това означава повишаване на качеството в обновената мрежа, за да се постигне максимално въздействие по начин, който е най-видим за МСП и заинтересованите страни.