Безвъзмездно финансиране на ИКТ решения за малки и средни фирми

[ 29.09.2022 ]

През месец октомври предстои нова възможност за фирмите с персонал до 250 души да получат 100% финансиране за разработка на сайтове, онлайн магазини, маркетинг в социалните мрежи, системи за управление на бизнес процеси, защита на информацията и други.

От екипът на DIGIHUB можем да сме Ви полезни с оценка на допустимостта на Вашата фирма, както и да се погрижим за кандидатстването и изпълнението на проекта, така че Вие да се фокусирате само върху ползите от безвъзмездната помощ!

Безвъзмездната помощ за един проект ще бъде между 3 000 и 20 000 лв. Няма да има изискване за съфинансиране.

Поканата за кандидатстване ще бъде публикувана в началото на октомври, но е добре да се подготвите от сега

Ще могат да кандидатстват:

  • Микро, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 31.12.2019 г.
  • Кандидатите трябва да са реализирали не по-малко от следните нетни приходи от продажби за 2021 година

* за микропредприятие: поне 41 000 лв.
* за малко предприятие: поне 82 000 лв.
* за средно предприятие: поне 123 000 лв.

 

Важно! Не са допустими като кандидати фирми, чиято основна икономическа дейност попада в някой от следните сектори: Селско, горско и рибно стопанство, добивна промишленост, строителство, „Образование“, както и в определени сегменти от секторите “Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” и „Преработваща промишленост”.

Не са допустими и фирми, които са спечелили ваучери в предходната подобна схема за ИКТ и киберсигурност.

Услугите, за които може да се кандидатства за финансиране, са обособени в 3 групи:

  • Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения (онлайн магазин, уебсайт, маркетинг в социални медии и т.н.);
  • Група II. Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси (ERP и CRM системи, Модули за управление на веригата за доставки и производството, Системи за управление на продажбите на дребно и т.н.);
  • Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията (Система за управление на сигурността на информацията, за защита на информацията в локална мрежа, за архивиране на информация и т.н.).

 

Тези услуги ще бъдат избирани от предварителен списък.

Ако желаете да кандидатствате, не се колебайте да се свържете с DIGIHUB!

 

Форма за заявяване на интерес